VEDTÆGTER FOR DANSK GLAUKOM FORENING AF 29.9.1994:

Version Maj 2019

Paragraf 1

Foreningens navn er Dansk Glaukom Forening for patienter og pårørende, kaldet Dansk Glaukom Forening. Foreningen er landsdækkende. Dens hovedsæde er i København.

Paragraf 2

Foreningens primære formål er at varetage Glaukompatienters interesser og imødekomme deres specielle behov og problemer. Formålet søges honoreret ved,

  • at foreningen fungerer som netværk og diskussionsforum for patienter og pårørende.
  • at foreningen bestræber sig på at ansætte en psykolog og/eller socialrådgiver til at hjælpe Glaukompatienter og pårørende med de psykiske og sociale vanskeligheder, som sygdommen måtte medføre.
  • at foreningen øger kendskabet til og forståelsen for sygdommen Glaukom ved at forestå udformningen og produktionen af mere og bedre informationsmateriale.
  • at foreningen arbejder for en åben og informerende dialog øjenlæger og patienter/pårørende imellem. at foreningen vil støtte arbejdet for bedre Glaukom behandling.

Paragraf 3

Stk. 1: Foreningens økonomiske midler stammer fra indbetalte medlemskontingenter, fra indsamlinger foranlediget af foreningen og fra, hvad der i øvrigt måtte indkomme i form af arv, donationer og lignende.

Stk. 2: Foreningens midler henstår på administrationskonto i bank/girobank/sparekasse og kan kun hæves ved underskrift af kasserer eller formand.

Paragraf 4

Stk. 1: Som medlem kan optages både Glaukompatienter og deres pårørende. Foreningen er desuden åben for støttemedlemmer. Disse har dog ikke stemmeret.

Stk. 2: Det årlige medlemskontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 3: Medlemskontingentet opkræves en gang årligt. Ved indmeldelse pr. 1. oktober eller senere opkræves medlemskontingentet første gang året efter.

Stk. 4: Ved kontingentrestance udover 3 måneder regnet fra udsendelsen af det årlige giroindbetalingskort er foreningen frigjort fra enhver medlemsforpligtelse.

Stk. 5: Medlemmer hæfter kun personligt for det indbetalte kontingent beløb.

Paragraf 5

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Foreningens årsopgørelse med dertil hørende status revideres af dertil skikket revisor. Vedkommende vælges af den ordinære generalforsamling.

Stk. 3: Årsopgørelsen underskrives af revisor, kasserer og formand.

Paragraf 6

Stk. 1: Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, hvis medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen sammensættes, som følger:

1.    En formand

2.    En næstformand

3.    En kasserer

4.    Fire bestyrelsesmedlemmer

Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne kan deltage aktivt i bestyrelsesmøderne, men de har ingen stemmeret.

Stk. 2: Det tilstræbes, at bestyrelsen består af minimum fire glaukompatienter.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har en funktionsperiode på 2 år. 4 bestyrelsesmedlemmer/1 suppleant vælges i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer/1 suppleant vælges i lige år. Genvalg kan finde sted. Ved frafald besættes den ledige plads af en suppleant.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 5: Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af en sekretær, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Paragraf 7

Der kan af bestyrelsen oprettes lokalafdelinger til varetagelse af foreningens arbejde ude omkring i landet.

Paragraf 8

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Der afholdes årligt en ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned efter skriftlig indkaldelse fra bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 30 dage efter skriftlig begæring fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer eller fra et flertal i bestyrelsen.

Stk. 4: Kun medlemmer af foreningen kan deltage i generalforsamlinger. Hvert medlemskab er tillagt én stemme (med undtagelse af støttemedlemmer).

Stk. 5: Forhindres et medlem i at deltage i generalforsamlingen, er vedkommende berettiget til at brevstemme eller afgive stemme i henhold til fuldmagt.

Paragraf 9

Stk. 1: Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning.

Stk. 2: Forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal.

Stk. 3: Er ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på den ordinære generalforsamling, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

Stk. 4: I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler en organisation med beslægtet formål, nærmere bestemt Landsforeningen til Bekæmpelse af Øjensygdomme og Blindhed (Værn om Synet).

Paragraf 10

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.

2.    Valg af referent.

3.    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

4.    Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

5.    Forslag fra bestyrelsen og diverse ad hoc udvalg.

6.    Medlemsforslag, som skriftligt er meddelt formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

7.    Fastsættelse af kontingent.

8.    Valg til bestyrelsen samt suppleanter.

9.    Valg af revisor.

10.          Eventuelt.

Paragraf 11

Tegningsret

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 29.09 1994, med seneste ændringer pr. 24.04 2019